- فراخوان مسابقه دو مرحله ای طراحی معماری و طراحی شهری مرکز اج