مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیر دولتی – غیر انتفاعی

آدرس : مشهد – بلوار سرافرازان – سرافرازان ۹ – مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۲۱۰۰۷۶  داخلی ۲۴۸